Novosti i obaveštenja

Najnovije vesti i obaveštenja

Vodič za kupoprodaju nekretnina

Ako ste odlučili da kupite ili prodate vašu nekretninu, nazovite nas ili dođite u našu agenciju i mi ćemo vam pomoći da to učinite na način što manje stresan za vas, kao i da izbegnete sve potencijalne opasnosti koje ovaj postupak nosi sa sobom.

Pomoćićemo Vam da odaberete nekretninu koja vam najviše odgovara, da vodite pregovore sa prodavcem, da kupite stan sa urednom i kompletnom dokumentacijom, da zaključite kvalitetan predugovor i glavni ugovor, kao i da izbegnete različite rizike koji mogu pratiti kupoprodaju nepokretnosti. Diskretno i profesionalno, pratićemo vas od samog početka do ulaska u posed kupljene nekretnine, odnosno uknjižbe nekretnine na vaše ime.

I Prvi korak u ovom zajedničkom poslu biće da upoznate našeg agenta sa vašim potrebama i željama u pogledu karakteristika tražene nepokretnosti, lokacije, iznosa cene i dr; a mi ćemo Vam pomoći da odaberete nepokretnost koja najviše odgovara vašim željama i potrebama, imajući u vidu sredstva kojima raspolažete.

Pobrinućemo se da nekretnina koju odaberete ima potpuno uredne papire, daćemo Vam savete o svim aspektima kupoprodaje.

II Nakon što odaberete nekretninu koja vam odgovara i postignete sa nalogodavcem sporazum o ceni i drugim bitnim elementima ugovora, pristupa se zaključenju predugovora o kupoprodaji.

Prilikom zaključenja predugovora, kupac će nalogodavcu isplatiti kaparu koja iznosi u pravilu 10 % ugovorene kupoprodajne cene.Nakon zaključenja predugovora do sklapanja kupoprodajnog ugovora uobičajena je praksa da nalogodavac isplaćuje i agencijsku proviziju koja iznosi 2-6% od  ugovorene kupoprodajne cene.

Predugovor je neophodan u slučaju kad je nalogodavcu potrebno određeno vreme za iseljenje iz stana, u slučaju kad kupac podiže stambeni kredit, a eventualno i u slučaju kad je potrebno preduzeti određene mere da bi se u potpunosti kompletirala dokumentacija za nepokretnost. Ako kupac raspolaže gotovinom, a nekretnina je odmah useljiva i dokumentacija koja ja prati uredna, može se odmah pristupiti zaključivanju kupoprodajnog ugovora.

Ako nepokretnost kupujete iz stambenog kredita banke, predlažemo da još pre ulaska u proceduru oko kupovine nepokretnostia, proverite uslove kreditiranje kod nekoliko poslovnih banaka , kao i vašu kreditnu sposobnost.

III Po isteku roka određenog predugovorom (ili pre toga, ako su uslovi iz predugovora ispunjeni ranije) sledi zaključivanje kupoprodajnog ugovora .

Pre zaključenja ugovora, kupac će zajedno sa našim agentom obići nepokretnost kako bi se utvrdilo da li je nalogodavac nepokretnost  oslobodio od stvari i da li se nepokretnost nalazi u stanju koje je dogovoreno u predugovoru.Nepokretnost treba pažljivo pregledati, kako bi se pre ulaska u posed utvrdili svi eventualni fizički nedostaci.

Što se tiče eventualnih pravnih nedostataka, u kupoprodajnom ugovoru nalogodavac će vam garantovati da ne postoje i obavezaće se da ih otkloni o svom trošku ukoliko se naknadno pojave.

IV Nakon što je kupac utvrdio da je nepokretnost useljiva, kupac i nalogodavac zajedno sa našim agentom odlaze na sud, gde će potpisi ugovornih strana na kupoprodajnom ugovoru biti overeni.

Sudovi već duže vreme vode registar prodatih nepokretnosti, što kupcima pruža pravnu sigurnost, jer onemogućava višestruku prodaju nepokretnosti.

V Posle overe ugovora, stranke u pratnji našeg agenta odlaze u poslovnu banku kod koje je kupac otvorio račun i na osnovu overenog kupoprodajnog ugovora vrši se transfer kupoprodajne cene sa računa kupca na račun prodavca.Kad su nekretnine u pitanju, kupoprodajna cena se može isplaćivati i u devizama, naravno, samo preko računa u banci

Uobičajena je praksa da kupac plaća troškove overe ugovora, kao i bankarsku proviziju .

VI Nakon što je primio kupoprodajnu cenu, prodavac kupcu predaje ključeve stana , odnosno kupac ulazi u posed kupljenog stana.

VII Nakon što je uselio u novi stan, kupcu preostaje da reši još neka pitanja kao što su regulisanje poreza na prenos apsolutnih prava i uknjižba. Obzirom da za uknjižbu nepokretnosti nije neophodno da kupoprodajni ugovor ima poresku klauzulu kao dokaz da je porez na prenos apsolutnih prava regulisan, predlažemo kupcu da odmah podnese zahtev za upis prava svojine.Ovaj zahtev se podnosi nadležnoj službi za katastar nepokretnosti,  zavisno od toga gde se nepokretnost nalazi.

Kupac je dužan da nadležnoj poreskoj upravi (u opštini na čijoj je teritoriji nepokretnost) podnese prijavu poreza na prenos apsolutnih prava u roku od 10 dana od overe kupoprodajnog ugovora.Nakon što mu poreski organ dostavi rešenje o utvrđenom porezu, kupac je dužan da porez plati u roku od 15 dana od prijema rešenja.Treba voditi računa da porez bude plaćen u tom roku, jer će za svaki dan kašnjenja biti obračunate kamate.

Kupci koji nisu imali nepokretnost u svojini ili susvojini od 01.07.2006. godine do overe ugovora, imaju pravo na oslobođenje od plaćanja ovog poreza do 40m2 odnosno do 15m2 po članu domaćinstva, dok kupci koji su prvu nepokretnost kupili neposredno od investitora i pri tom platili PDV imaju pravo na povraćaj PDV-a.

Prodavci koji su nepokretnost imali u svojini manje od 10 godina, a ne ulože primljena sredstva u kupovinu nove nepokretnosti, mogu biti obaveznici plaćanja poreza na kapitalni dobitak.

VIII I na kraju preostaje da kupac i prodavac reše pitanje telefona tj. da zajedno odu do Telekoma, gde će se izvršiti prenos pretplatničkih prava.

Kupac će sam izvršiti prenos korisničkih prava sa prodavca na sebe kod Infostana i Elektrodistribucije (za to mu je potrebna kopija kupoprodajnog ugovora).